கட்டுரைகள் முக்கியப் பதிவுகள் 

இஸ்லாத்தில் மூன்றாம் பாலினம் உண்டா?

Loading

பலரும் கேட்கும் ஒரு கேள்வி: ‘அலி’கள் அல்லது ‘அரவானிகள்’ தொடர்பாக இஸ்லாத்தின் கருத்தென்ன, அரவானிகளுக்கென தனிச்சட்டங்கள் உண்டா, அரவானிகளை சமுதாயம் எவ்வாறு நடத்த வேண்டும், ஆண்பாலும் அல்லாத, பெண்பாலும் அல்லாத மூன்றாவது பாலினம் உண்டா?

மேலும் படிக்க